Disclaimer

Algemeen
De gegevens op de websites van de Nederlandse Raad voor het Spiritisme (NRSP) zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over het spiritisme. Zij spant zich in om de informatie op haar website zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kan aan de website geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de website is voor eigen rekening en risico. NRSP sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

NRSP behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. NRSP is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Hyperlinks
De website kan hyperlinks bevatten naar sites die buiten het domein van NRSP liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. NRSP is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht
Op de inhoud van de website en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan NRSP. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming.

Privacy
NRSP respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet verstrekt aan derden, behoudens wettelijk verplichtingen.

Toegang
NRSP behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar website of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan NRSP de toegang tot de website monitoren.